Sachiko Kinoshita - Birma
 
0 1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15